Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stouthart & Hilber notarissen Schagen B.V.

1. Stouthart & Hilber notarissen Schagen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het verlenen van notariële diensten in de ruimste zin des woords. De vennootschap is gevestigd te Schagen. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Stouthart & Hilber notarissen Schagen B.V. houden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“notaris”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stouthart & Hilber notarissen Schagen B.V., voornoemd, gevestigd te Schagen, kantoorhoudende aan de Loet 45 te Schagen, welke vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder 37132088;
“opdrachtgever”: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan de notaris heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. In geval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd;
Degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de notaris aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

4. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de notaris, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de notaris onverwijld daarvan in kennis te stellen. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien de notaris, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van de notaris, inzake tussentijds overleg tussen opdrachtgever en de notaris, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever door de notaris zijn verricht.

5. De notaris is verplicht bij haar werkzaamheden de zorg te betrachten die vanwege door haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. Zij staat niet in voor het behalen van het beoogde resultaat.

6.1 Het verschuldigde honorarium aan de notaris wordt vastgesteld door hetzij de acceptatie van een schriftelijk, per e-mail of mondeling uitgebrachte offerte, hetzij aan de hand van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met de periodiek door de notaris vast te stellen uurtarieven van de personen die aan de opdracht hebben gewerkt (te verhogen met omzetbelasting en gemaakte verschotten. Onder gemaakte verschotten wordt onder meer verstaan: reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten).

6.2 Opdrachtgever is gehouden het honorarium verhoogd met omzetbelasting en verschotten te voldoen uiterlijk binnen twee weken na datum factuur, dan wel bij een onroerend goed transactie op de datum van het passeren van de akte indien daarvoor de factuur is verstrekt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd is. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden genomen, dan komen alle kosten vallende op de invordering eveneens voor rekening van die opdrachtgever.

6.3 De notaris behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) is (zijn) betaald.

6.4 Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) verschuldigd en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld.

6.5 Als een geplande afspraak binnen 48 uur door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de notaris zich voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).

6.7 Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.

7.1 Nadat de opdracht is uitgevoerd zal de notaris het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

7.2 De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt regelt.

8. Indien in de werkzaamheden, die zijn verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 25.000.000,00 per gebeurtenis per notaris per jaar en een jaarmaximum van € 50.000.000,00 per verzekeringsjaar per notaris en voorts onder het toepasselijk verklaren van de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voor de beroepsaansprakelijkheid van notarissen opgestelde algemene voorwaarden.

9 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in lid 8 plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris jegens opdrachtgever(s) beperkt tot driemaal het door de notaris in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting.

10. De hiervoor onder lid 8 en 9 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derde(n), welke aanstelling van een derde(n) waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De hiervoor onder lid 8 en 9 gemelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is ontstaan.

11. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de notaris daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

12. Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één jaar na de hiervoor in lid 3 gedane kennisgeving.

13. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor opgenomen in lid 8, 9, 10, 11 en 12 is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer(s) van de notaris, allen die op het kantoor van de notaris werkzaam zijn, voormalige compagnons alsmede alle personen voor wier handelen de notaris aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

14. Op de diensten van de notaris zijn de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing of andere daarvoor in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van genoemde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld.

15. De verhouding tussen opdrachtgever en de notaris wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. De notaris blijft bevoegd als eisende partij de opdrachtgever voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

16. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens de notaris bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

17. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de notaris voor.

18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Alkmaar.
Zij worden op verzoek per post of per e-mail toegezonden en zijn ten kantore van de notaris kosteloos te verkrijgen.

19.1 Op de dienstverlening door de notaris is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Er bestaat de mogelijkheid om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Het Reglement Geschillencommissie Notariaat kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of op de site www.degeschillencommissie.nl.

19.2   Op het functioneren van de notaris is het tuchtrecht van notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen van toepassing. In de Wet op het notarisambt is in de artikel 93 tot en met 109 Wna het wettelijk tuchtrecht over de notaris, toegevoegd notaris en de kandidaat-notaris geregeld.